جستجو
     
 
 
 
   
کفایة الاصول English Version
 
 
نسخه چاپی ارسال برای دیگران نظرات شما  
     
       
   
 

این کتاب یکی از آثار ارزشمند ملا محمد آخوند خراسانی است. کتاب کفایه از مهمترین و رایج ترین تالیفات عصر حاضر است. این کتاب در دو جلد و به زبان عربی نوشته شده است و چون بسیار موجز و دقیق به رشته تحریر درآمده و خالی از مطالب علمی و فلسفی و حکمتی و الهی نیست لذا درک محتویات آن برای کسانی که اهل فن نباشند ولو عرب زبان هم باشند مشکل است زیرا خواننده باید از مقدمات علمی فراوانی بهره مند باشد تا بتواند به رموز اشارات و غموض عبارات آن پی ببرد و اگر فاقد چنین مایه ای باشد در همان سطر اول کتاب در می ماند. کتاب کفایة گرچه همه کتابهایی را که از پیش در اصول

تالیف شده به کلی متروک و منسوخ نکرده ولی بیش از همه آنها میان طالبان علم و صاحبان دقت و فضل رواج یافته و مورد استفاده و نظر گردیده است و کتابهایی را که پس از آن به دست مجتهدان و فضلاء معاصر تالیف گشته به طور اطلاق از لحاظ تدریس و تدرس تحت الشعاع قرار داده است. خلاصه آنکه کتاب کفایه علاوه بر مزایا و جهاتی که در خود داشته و ترقی و تکمیل دانشمندان را ایجاب و از این رو ترجیحش را بر کتب این فن اقتضاء مینموده است. آخوند خراسانی دو سال روی کفایه کار کرده است یعنی تالیف این کتاب دو سال از وقت او را گرفته است و این کتاب در سالهای آخر عمر آخوند در نجف نوشته شده است و تا کنون بارها در شهرهای ایران و عراق تجدید چاپ شده است. نسخه خطی کتب کفایه از طرف خانواده کفائی به کتابخانه مجلس شورای ملی ایران اهدا گردیده است. تدریس مطالب کفایه قبل از تدوین آن 6 سال طول کشیده و بعدها که کتاب به طبع رسیده این مدت تقریبا نصف گردیده است.

معرفی اجمالی نویسنده:
ملا محمد کاظم آخوند خراسانی، فقیه و مرجع تقلید شیعه و رهبرسیاسی عصرمشروطیت فرزند ملا حسین در سـال 1255، در مـشـهـد، در یـک خـانـواده غیر معروف متولد شد و در 22 سالگى به تهران مهاجرت کرد و مدت کوتاهى تحصیل فلسفه کرد سپس به نجف رفت دو سال درس شیخ انصارى را درک کرد، اما بیشتر تحصیلاتش نزد میرزاى شیرازى بوده است. میرزاى شیرازى در سال 1291 سـامـرا را محل اقامت خود قرار داد، ولى آخوند خراسانى از نجف دور نشد و خودش مستقلا حـوزه درس تـشـکـیـل داد. او از مـدرسین بسیار موفق است، در حدود هزار و دویست شاگرد از محضرش استفاده مى کردند و درحدود دویست نفر آنان، خود مجتهد بودند. فـقـهـا عـصـر اخـیـر، نـظیر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى، مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصـفـهانى، مرحوم حاج آقا حسین بروجردى، مرحوم حاج آقا حسین قمى و مرحوم آقا ضیا الدین عـراقـى هـمـه از شـاگـردان او بوده اند. شهرت بیشتر آخوند خراسانى، در علم اصول است. کتاب کـفـایـة الاصـول او، یـک کتاب درسى مهم است و حواشى زیادى بر آن نوشته شده است. آرا اصولى آخوند خراسانى، همواره درحوزه هاى علمیه نقل میشود و مورد توجه است. آخوند خراسانى هـمـان کسى است که فتوى به ضرورت مشروطیت داد. مشروطیت ایران، رهین اوست. وی در نجف به عنوان جانشین میرزای شیرازی و بزرگ ترین مرجع تقلید عالم شیعه مشخص گردید. او در سال 1329هجرى قمرى در نجف به طور ناگهانی درگذشت. مرگ او طبیعی تلقی نشد و اینکه عمال انگلستان او را مسموم ساخته اند محتمل می نماید.

ساختاربندی کتاب:
این کتاب فراهم آمده است از مقدمه و هشت مقصد و خاتمه که مقدمه با 5 مقصد، قسمت مباحث الفاظ را شامل و سه مقصد دیگر با خاتمه بیان، قسمت ادله عقلیه را متکفل می باشد. در مقدمه 13 امر زیر که از مبادی فن است مورد بحث شده: 1. موضوع علم 2. وضع 3. طبیعی بودن صحت استعمال لفظ 4. صحت اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل یا شخص از آن 5. الفاظ برای معانی من حیث هی هی، وضع شده، نه از حیث مراد بودن 6. وضع مرکلبات 7. علائم حقیقت و مجاز، از از قبیل تبادر و غیر آن 8. احوال 5گانه (تجوز – اشتراک – تخصیص – نقل – اضمار) و حکم تعارض آنها9. حقیقت شرعیه 10. صحیح و اعم 11. اشتراک 12. استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی 13. مبحث مشتق و متعلقات آن
- مهمترین فصول و مباحث مقصد نخست: معنی ماده امر و بحث از اتحاد طلب و اراده – معنی حقیقی – صیغه امر – دلالت جمله خبری بر وجوب – اقتضاء اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب توصلی و تعبدی و همچنین نسبت به وجوب نفسی عینی و تعینی – امر بعد از حظر – مره و تکرار – فور و تراخی – اجزاء – مقدمه واجب – امر به شی نسبت به اقتضای نهی از منکرو...
- مهمترین مباحث مقصد دوم: حقیقت مدلول ماده و صیغه نهی – اجتماع امر و نهی – نهی از شی نسبت به اقتضاء فساد
- مهمترین مباحث مقصد سوم: تعریف مفهوم - مفهوم جمله شرطیه – مفهوم استثناء، لقب، عدد، و ادات حصر
- مهمترین مباحث مقصد چهارم: تعریف عام و خاص – الفاظ و صیغ عموم – حجة بودن عامی که تخصیص در آن راه یافته – اجمال مخصص – خطابات شفاهی – تخصیص کتاب به خبر واحد- و...
- مهمترین مباحث مقصد پنجم: تعریف مطلق و مقید – مقدمات حکمت – مطلق و مقید متنافی- مجمل و مبین
- در مقصد ششم و هفتم و هشتم که در قسمت مباحث ادله عقلیه است از امور زیر بحث شده است: 1. اماراتی که به حکم شرع یا عقل دارای اعتباراست 2. اصول عملیه 3. تعادل و تراجیح یا تعارض
- مهمترین مباحث مقصد ششم: قطع و اقسام آن – امارات غیر علمی – ظواهر قرآن و سنت – اجماع منقول – تعارض اجماعات منقول – و...
- مهمترین مباحث مقصد هفتم: اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب
- مهمترین مباحث مقصد هشتم: تعریف تعارض – تعارض میان اماره و اصل – تعارض میان امارات – تعارض میان ظاهر و اظهر – دائر شدن امر میان نسخ و تخصیص.
- در خاتمه در پیرامون امور مربوط به اجتهاد و تقلید گفتگو به عمل آمده است.
- لازم به ذکر است که:
- حدود 73 نفر بر این کتاب حاشیه نوشته اند از جمله: سید ابراهیم بن سید محمد شبر الحسینی النجفی – شیخ محمد ابراهیم بن شیخ علی بن محمد حسین کلباسی – میرزا ابوالحسن بن عبد الحسین مشکینی – فرزند آخوند: حاج میرزا محمد – میرزا باقر زنجانی – و...
- حدود 17 نفر بر این کتاب شرح نوشته اند از جمله: سید میرزا حسن رضئی قمی – شیخ میرزا ابی الحسن مشکینی – شیخ علی بن قاسم قوچانی – سید حسن اشکوری یزدی حائری – و...
- حدود 13 نفر بر این کتاب تقریر نوشته اند از جمله: شیخ ابوتراب بن محمد سلیم الساروی – شیخ علی قوچانی نجفی – شیخ علی گنابادی – شیخ عبدا... گلپایگانی – و...

 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران
(my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
ممنون کامل وجامع

يكشنبه 19 آذر
ریسی
 
عالی عالی عالی

چهارشنبه 18 آبان
علی رضا رئیسی
 
از اينكه آثار فقهي شيعه را معرفي مي نماييد از شما ممنونم

يكشنبه 17 بهمن
حسين سعادتفر
 
بسیار مفید و آموزنده بود، خصوصا بخش ساختاربندی کتاب. متشکرم.

سه شنبه 05 مرداد
شهریاری
   
 
 
 
 
 
آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ،وفات سال 1329هجرى قمرى
 
 
فقه/اصول
 
 
 
فوائد الاصول
 
قطرات من یراع بحرالعلوم (شذرات من عقدها المنظوم)
 
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز  
  صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | مبانی کتاب شناسی  
  علوم قرآنی و تفسیر | ادبیات و هنر | علوم و فرهنگ | فلسفه و فرهنگ | کلام و عقاید | معارف دینی و متفرقه | اخلاق و آداب و سنن | تاریخ و جغرافیا فقه و اصول | عرفان و تصوف | سرگذشت نامه ها | فرقه ها و ادیان | حدیث و حدیث شناسی